« Babar Lasi en Taetske | Main | Hoofdklasse 2020 »
vrijdag
sep062019

Sportclub Finsdorff Bremen

Het verhaal van Hamid en zijn club SG Finsdorff uit Bremen bij de training op Salland - Profi Platz - in de voorbereiding op de ECL in La Manga.

Mooi verhaal en erg leuk om te zien.
Konden Theo en Geert het bij voorbaat niet aanzien ??

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>