« Sportclub Finsdorff Bremen | Main | Aanstaand programma »
dinsdag
aug272019

Hoofdklasse 2020

Het is inmiddels bekend wie plaats maken in de Hoofdklasse en wie die plaatsen innemen. Bovenin verwisselen Punjab en Quick Haag van plaats en onderin verwisselen Dosti 2 en HCC 2 van plaats. Dus al met al voor 2020 het volgende lijstje: Bloemendaal, Ghausia, Groen en Wit, Hermes DVS, Kampong, HCC 2, Quick Haag, Rood en Wit, Salland en VVV.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>