« Salland 1 - Ghausia (342v7 - 106) | Main | Langzaamaan weer tijd om op te ruimen »
vrijdag
aug232019

Salland 1 - Groen en Wit gaat niet door

De wedstrijd Salland 1 tegen Groen en Wit van 24 augustus gaat niet door. De tegenstander heeft afgezegd. Het maakt voor de competitie niet echt iets uit, maar volgens mij betekent dat winst voor Salland, en 2 punten in mindering voor Groen en Wit. 

Als alternatief wordt een onderlinge T20 gespeeld welke om 15:00 begint. Het veld ligt er immers te mooi bij om het niet te gebruiken. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>