« Thailand eind-winnaars | Main | Thailand aan kop »
dinsdag
aug132019

Schotland komt ook aan kop

Voor de trouwe lezers onder ons toch nog weer even een paar regels tekst over het dames 4-landen toernooi (jammer dat de KNCB dit als gastheer niet tot haar 'taak' vindt behoren!). Schotland heeft zich met de uitslagen op dag 4 en 5 naast Thailand aan kop genesteld. Dat kwam onder meer door een hele knappe, laatste bal overwinning op deze Thaise tegenstander (126 v 5 - 123 v 7). Ierland pakte daarna NED stevig aan met 213 v 4. Door regen, dat de afgelopen dagen met regelmaat valt, kreeg NED geen kans om er nog iets van te maken (18 v 1 na 2.3 overs). Op dag 5 greep Thailand 's ochtends de verdiende winst op Ierland, dat de 3e nederlaag op rij leed (67 v 3 na 10.2 (D/L) - 87 v 8 na 16.5). In de middag volgde opnieuw een pittige potje voor NED. Schotland maakte er 148 v 4, waarna 'wij' op 60 v 8 na 13.3 strandden.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>