« Schotland komt ook aan kop | Main | Thailand verrast positief »
zondag
aug112019

Thailand aan kop 

Halverwege het 4-landen damestoernooi bezet Thailand de 1e plek. De vrijdag was een hele pittige dag voor de GS (regen). Toch werd er gespeeld en kwamen beide wedstrijden tot een resultaat waarbij NED het nipt aflegde tegen Schotland (5 runs D/L methode). En Thailand wist in een 2x 10 over pot Ierland achter zich te houden. Op zaterdag, met veel wind en 1 regenbui(tje), spaarde Thailand de Nederlandse dames niet (54 a.o - 55 v 2). Ierland en Schotland speelden daarna een hartstikke leuke en spannende pot die toch wel verrassend door Schotland werd gewonnen (105 - 91).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>