« Women’s quadrangular tournament | Main | Doe er iets aan (2) »
zondag
jul212019

Salland 1 en 2 winnen !!

Mooie prestatie van het 1e dat tegen titelkandidaat Kampong een overtuigende winst wist te boeken. Eerst battend werden de overs volop gebruikt met als resultaat een score van 194. Met een beetje meer begeleiding had dat zomaar 220 zoniet 230 kunnen worden. Desalniettemin uiteindelijk ruim genoeg voor wat Kampomg als tegenprestatie neerzette.

Salland 2 speelde tegen Gelre die een flinke score als target wist neer te zetten. Met de kanonnen Srikanth en Freddy bleek dat vrij snel geen brug te ver te zijn.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>