« HBS – Salland U13 (145v4 – 159v4) | Main | Salland 1 - Kampong (T20: 166v9 - 116v9) »
maandag
jul012019

Rood&Wit - Salland 1 (178 - 74)

Ook deze wedstrijd tegen Rood&Wit kon niet in winst worden omgezet. Nadat Rood&Wit voor niet al te veel aan de kant was gezet (Curtis 4 wickets en 2 vangen van sub/scorer Johan) bleek Salland niet in staat om in de buurt te komen. Niemand in de 20, zelfs Mr Extra niet. en slechts 1 partnership van 20+. Al met al voor 74 all out en de focus naar zondag thuis tegen Dosti 2.  

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>