« Moeders | Main | Eindelijk naar buiten! »
maandag
mei062019

Bevrijdingsdag

Wij weten: 5 mei is Bevrijdingsdag in Nederland. En 5 mei 2019 is de start van het 15e levensjaar van Salland Cricket Club. Hoe mooi is het om zo'n speciale dag op een kort geschoren cricketveld te mogen vieren? Zo'n 15 kinderen wisten er wel raad mee.

Na de 3 maanden winterperiode werd dit de laatste gemeenschappelijke trainingsdag. Want komende week zondag trekt onze U13 het land in, uit bij VOC in Rotterdam. Voor de U11's wordt het helemaal een spannend jaar, een jaar met een eigen programma. Niet zonder reden, want onze Koninklijke NL Cricket Bond heeft ons uit de competitie 'verbannen'; en is daarbij nog niet in staat geweest met een passend alternatief te komen. Je moet maar durven als nationale promoter van de cricketsport !

Een grootschalig wervingsprogramma staat klaar voor de aftrap. Bevrijd van het Nieuwegein-juk gaan we het IJsselvallei cricket zelfvoorzienend maken. We gaan een voor Nederlandse cricketbegrippen unieke prestatie leveren. Gelukkig hebben we aan dromen en durf geen gebrek !

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>