« Salland 2 - Salland 3 (223v4 - 111) | Main | Moeders »
maandag
mei132019

De Vijf-er gelooft het ook

De Salland CC ‘watchers’ weten het. 2019 Gaat nu al de geschiedenisboeken in als het jaar waarin het grote IJsselvallei offensief van start is gegaan. Een offensief op weg naar zelf-voorzienendheid, en dat op het gebied van jeugdcricket. De achterliggende maanden is ‘gepuzzeld’ en ‘geknutseld’ aan een wervingsprogramma, uniek in opzet en omvang. Vandaag mocht basisschool De Vijf-er (de 2e basisschool uit de Vijfhoek die gecontracteerd is) de aftrap verrichten. Iets meer dan 100 leerlingen (groepen 7 en 8) genoten volop van het weer, de cricket drills en het eindspel onder leiding van Rex, Bruce en Ruben. Enthousiast en onder de indruk vertrokken de leerlingen en docenten op de fiets weer richting school. Een 2e ronde volgt over twee weken maar het ‘geloof’ dat cricket echt leuk is, is er al.  

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>