« Opening Jeugd Cricket seizoen | Main | Ierland - Schotland (16 en 17 juni) »
dinsdag
mrt192019

We zijn weer begonnen!

 

Na een lange winterslaap waarin allesbehalve geslapen werd door een aantal mensen van de loodsbouwers, zijn we weer begonnen met de Wintertraining - in eerste instantie in de gymhal van Het Vlier door met name de jeugd (waarin we een behoorlijke groei zagen). 

Afgelopen week werd getraind in de opblaashal van DHV - een mooie locatie die zelfs voor Indoor Flamingo gebruikt zou kunnen worden.

 De seniors zijn ook weer begonnen

 

De agenda is inmiddels geactualiseerd 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>