« 8-4 en de voordelen | Main | SallandCC 1 - Dosti 2 »
dinsdag
jun052018

It is all about timing

OBS De Wizard is een graag geziene gast bij Salland CC bij de jaarlijkse Koningsdag spelen. In 2017 is deze interesse 'uitgebouwd' naar een 3-jarenplan. De 2e week is aangebroken dat de eerste groep van bijna 200 leerlingen (7 klassen) drie weken lang aan het spelen zijn. Dit gebeurt tijdens de reguliere gymles, en op de mooie groene velden van Salland CC. En dat op maar zo’n 500 meter van de school.

Wat een uitdaging: 21 cricketgymlessen draaien. Ook in de 2e week is het fantastisch mooi weer, en dat moet zo zijn (timing?). Cricket in de buurt en bij een jong publiek beter bekend maken is de 1e uitdaging. Op school wordt enthousiast verteld over de cricket belevenissen, dus we gaan zeker de goede kant op.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>