« SallandCC 1 - Dosti 2 | Main | Cijfertjes, altijd leuk! »
zondag
jan282018

Salland CC1 preseason 

Zaterdag 2 uur buiten lekker getrained.
We hebben samen geluncht en een-op-een gesprekken gevoerd omtrent de verwachtingen voor komend seizoen.
Het was een gezellig samenzijn zo'n 3 maand voor de seizoenstart. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>