« Blinde cricketvlek in de regio ingekleurd | Main | NK Tip&Run - primeur »
zondag
jul232017

Euro Challenge U15 van start

Van aanstaande maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli wordt de Euro Challenge U15 in Deventer (en Kampong) gespeeld.

 

 

Deelnemers zijn: Nederland, Denemarken, België en Essex Hawks.

Het zijn 50 over wedstrijden die om 11 uur starten.

Het speelschema is:

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>