« Blij! | Main | Practice pays off »
dinsdag
jun272017

Samenwerking met Wizard een feit!

Vandaag zijn de eerste lessen begonnen in de 3-jarige samenwerking tussen SallandCC en De Wizard - zo rond de 50 kinderen werden 'onder handen' genomen door o.a. de inmiddels regionaal bekende Dishant van SallandCC.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>