« Practice pays off | Main | Wij hebben een nieuwe sponsor »
zondag
jun182017

Over 't Kopje en diamantairs

Na Den Haag en Haarlem werd deze zaterdag Utrecht aangedaan. Voor twee wedstrijden tegen Bloemendaal en Sparta. Een ‘zware’ dag dus voor onze U11. Nadat de 't Kopje bewoners een half uur extra genomen hadden om te arriveren begonnen wij in de 1e pot met fielden. Klik hier om verder te lezen.....

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>