« Wanderers - SallandCC 2 (156 - 160 v 5) | Main | Nat van de tranen »
maandag
jul042016

Nat natter natst

Wat een cruciale ontmoeting beloofde te worden tussen de nrs 4 en 5, Salland en Hercules, is gebleven bij een teleurstellend 'abandoned due to rain'. Een zichzelf continue aanvullende stroom van buien met felle pieken, gaf uiteindelijk de doorslag de wedstrijd als verregend te moeten beschouwen. Nu is het afwachten wie over 3 weken de voeten droog houdt. Is het Hercules of Salland of misschien zelfs Qui Vive?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>