« 10 en 11 augustus Nederland A | Main | Wanderers - SallandCC 2 (156 - 160 v 5) »
zaterdag
jul232016

24 juli 2016 D-day

Het was zondag de 24ste 'do or die' voor het eerste. Het was eenvoudig: winnen van het sterke HCC2 en we spelen volgend jaar Hoofdklasse, of anders is die eer aan Qui Vive en moesten we ons maar eens goed nestelen in de Eerste Klasse.

Zie foto's van Paul Koning. De wedstrijd werd gewonnen, dus gepromoveerd, 3 jaar op rij ! Feest !

Nu resten nog onderstaande wedstrijden in de 2e fase - anders dan wat het competitiereglement aangeeft. Alle vier de teams promoveren sowieso naar de Hoofdklasse. Voor Salland zullen deze wedstrijden kansen bieden voor youngsters om eens te ruiken aan het niveau.

7 augustus: SallandCC - HCC 2

14 augustus: Dosti 2 - SallandCC

21 augustus: VCC - SallandCC

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>