« BSO De Uitdaging "goes indoor" | Main | Zondagochtend 07.33uur en -14ยบ C »
maandag
feb062012

Ouders ook gegrepen door cricketvirus

Op 4 februari heeft de eerste van twee sessies plaatsgevonden waarin de ouders van jeugdleden zelf kunnen ervaren wat cricket is. Immers vanaf de kant worden vaak de beste aanwijzingen gegeven. Maar ook thuis wordt de mentale coaching van jeugdleden doorgezet. Hoe kan je dat beter faciliteren dan door ouders zelf eens met bal, bat en stumps aan de slag te laten gaan.
In de crickethal waren het vooral de moeders (!) en twee vaders die deze uitdaging aangingen. Onder leiding van Ruben Weijl werd via enkele balvaardigheidspelletjes de temperatuur in de hal al gauw aangenaam. Na de warming-up, die onbeslist eindigde, werd er boven- en onderhands gegooid. Dat ging allemaal prima. Maar ... hoe moeilijk is het om toe te lopen op een aangeworpen bal en deze strak boven de palen te gooien. Dat viel niet mee. Het respect voor de kroost groeide per oefening. Ook het runnen eiste een tijdelijk slachtoffer. Daarna batten. Talent te over onder de ouders. Ferme klappen werden uitgedeeld zoals ook de fotograaf heeft moeten ervaren. Natuurlijk werd de middag besloten met parencricket. Wim en Mariëtte sloten deze sessie als winnaars af. We hoorden in de wandelgangen dat verschillende ouders ook op 18 februari zijn bij de tweede sessie. En dat er in de tussen tijd getraind gaat worden, al dan niet onder leiding van de jeugd! Een zeer geslaagde middag die wordt vervolgd.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>