« Ouders ook gegrepen door cricketvirus | Main | 79 - 78 »
zondag
feb052012

Zondagochtend 07.33uur en -14º C

Betrof dit een eerste oefening om alvast te wennen aan de starttijd van de komende Elfstedentocht? Neen verre van. Het is de naakte waarheid als je inschrijft voor een KNCB indoor evenement op 5 februari 2012. Als je meer wilt lezen klik dan op deze link.......

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>