« De coach voor seizoen 2012 | Main | BSO De Uitdaging "goes indoor" »
maandag
feb202012

“Jeetje, van cricket word je moe!”

Afgelopen zaterdag heeft de tweede ouderintroductie plaatsgevonden. Met twee nieuwe deelnemers en twee ervaren krachten is gewerkt aan het uitbouwen van het slagenarsenaal. Aan bat lieten de moeders zien dat het pull schot hen beter ligt dan de drive. Vol enthousiasme is de bal in het net geslagen. Bij de mannen zat potentiële Twenty20 kwaliteit. Daarna zijn de ouders ingewijd in de natuurkundige wetten van het bowlen. Actie is reactie, zwaartekracht en hefboomeffect:  alles werd getest. Met als uitkomst een prachtige wedstrijd op 1 stump bowlen die gewonnen is door Kees Vijfhuizen.

Bij het fielden viel op dat het vangen van de tennisballen beter ging naar mate het competitie-element sterker werd. De kern van het tip-en-run spel werd vakkundig ontrafeld door Astrid Vijfhuizen die met een waanzinnige score van 35 uit 20 ballen de trofee mee naar huis mocht nemen. Kees kon niet geloven dat hij minder runs had gemaakt, maar wist ook niet meer dat hij 4 keer was uitgegaan. Na afloop konden ook Corrie Lameris en Erik van der Molen zich vinden in de spontane uitroep van Astrid: “Jeetje, van cricket word je moe!”. Alle ouders bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.

Rest nog de vraag wat er nu precies aan de hand is op de foto aan uw rechterzijde? Zou inderdaad de lekkage in de hal gevonden zijn?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>