« Zondagochtend 07.33uur en -14ยบ C | Main
zondag
jan152012

79 - 78

Dat werd de eindstand van de onderlinge wedstrijd op deze 15e dag van het nieuwe jaar. Niet verkeerd dus, ook niet qua teamindeling. Deze link vertelt u meer.....

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>