Lidmaatschap

Aan het lidmaatschap zijn geen bijzondere voorwaarden verbonden anders dan dat het bestuur zich het recht voorbehoudt, om niet nader te specificeren redenen, kandidaten het lidmaatschap te ontzeggen.

Dit alles met het oog op een congruente samenstelling van het ledenbestand en op een langdurige samenwerking tussen leden en club.

Contributies 2018

De Algemene Leden Vergadering van Salland CC is d.d. 15 november 2017 is akkoord gegaan met onderstaande contributies voor het seizoen 2018:

  • ·         Senior (geboren op of vóór 1 mei 2001) Euro 150,00
  • ·         Junior (geboren na 1 mei 2001) Euro   85,00
  • ·         Donateur Euro   85,00                  

De contributie dient te zijn voldaan vóór 15 april van het lopende seizoen.

 

Verhogingen

Bij betaling na 15 april van het lopende seizoen Euro     25,00

(daarna kan een incassobureau worden ingeschakeld met verhaling van de kosten)

 

Opmerkingen

  • Geen entreegeld;
  • Op individueel verzoek (richten aan penningmeester@sallandcc.nl) kan gespreide betaling via automatische incasso in maximaal 3 termijnen aangevraagd worden.

 

Automatische incasso

Salland CC streeft ernaar om de contributie per machtiging te laten voldoen. Bij voorkeur wordt Salland CC gemachtigd om via automatische incasso de contributie van de (post)bankrekening af te schrijven. De automatische incasso wordt dan uitgevoerd in de week vóór 15 april van het lopende seizoen.

 

De voordelen hiervan zijn

  • Gemak, want geen omkijken naar de betaling;
  • Geen risico van te late betaling en daarmee worden boetes vermeden (uiteraard moet er wel voldoende saldo zijn op het moment van afschrijving: bij het weigeren van de automatische incasso geldt een toeslag van Euro 25,00).

Deze voordelen worden verkregen door het formulier automatische incasso uit te printen, volledig in te vullen, te ondertekenen en retour te zenden naar info@sallandcc.nl.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de automatische incasso, dient de betreffende contributie vóór 15 april van het lopende seizoen te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL68INGB00045668 (BIC: ING BNL2A) ten name van Salland CC te Deventer.

Ledenadministratie

Lid worden, adreswijzigingen of lidmaatschap beëindigen, kunnen per e-mail worden opgeven aan info@sallanddcc.nl.

 

Opzegging 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden uiterlijk 31 december van een lopend seizoen. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot en met 31 december van het eerstvolgende seizoen.

Als vóór 31 december is opgezegd, is geen contributie voor het komende seizoen verschuldigd. Is vóór 15 april opgezegd, dan dient 50% van de normale contributie te worden betaald. Bij opzeggen na     15 april dient 100% van de normale contributie inclusief verhoging(en) te worden betaald.

Graag de betreffende contributie overmaken op:

IBAN: NL68INGB0004566817, BIC: INGBNL2A

tnv Salland CC